Algemene voorwaarden

Versie 1.1 Opgemaakt januari 2009 te Amsterdam, gedeponeerd bij KvK Amsterdam

Algemene voorwaarden van HP Schoonmaakbedrijf gevestigd te Badhoevedorp Edisonstraat 2 . Rechtsvorm: eenmanszaak

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
a. Werkzaamheden:
Schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.
b. Partijen:

1. Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht.

2. Aannemer:
HP Schoonmaakbedrijf

3. Werkovereenkomst: een formulier waarop de aannemer in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk tevens plaats, tijd en frequentie van de verschillende werkzaamheden vermeldende, op basis waarvan deze worden uitgevoerd.

4. Object: het schoon te houden gebouw en ruimten etc.

Artikel 2 Algemene bepalingen
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen aannemer en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van aannemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door aannemer schriftelijk is bevestigd. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door aannemer op te stellen opdrachtbevestiging.
b. Afspraken met personeel van aannemer binden aannemer niet, tenzij deze afspraken schriftelijk door aannemer worden bevestigd.
c. De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan aannemer, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen.
d. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde afspraken, afwijkende opdrachten worden overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht.
Als de afwijkende opdrachten incidenteel van aard zijn dan is een mondelinge afspraak voldoende. Indien de afwijkende opdrachten aanpassingen zijn op de reguliere werkzaamheden dan wordt er een aanvullende overeenkomst opgesteld.

Artikel 3 Offerte 
Alle offertes verliezen hun geldigheid 3 maanden na dagtekening, tenzij schriftelijk anders vermeldt.

Artikel 4 Opdrachtbevestiging 
De opdrachtgever wordt geacht met de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving akkoord te zijn gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, doordat hij het e-contract heeft bevestigd, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst 
Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 6 lid b en artikel 10 lid c van deze Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst 
a. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd.
b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan de aannemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is     echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
c. Indien het de aannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van de gemaakte werkafspraken noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.
d. De werkzaamheden kunnen elke dag en op elk moment van de dag en / of nacht worden uitgevoerd zoals bepaald in het contract. De aannemer behoudt zich echter het recht voor om prijzen te variëren voor diensten die ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen worden uitgevoerd.

Artikel 7 Contractnaleving en controle 
a. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het overeengekomen werkprogramma, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormerings- en -controlesysteem constateert, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever de aannemer onverwijld schriftelijk of per e-mail in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.
b. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste: 1. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
2. een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.                                                                                                                                                c. Indien door de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. De opdrachtgever zal de aannemer hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste door de opdrachtgever aan de aannemer gemelde afwijking is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en de aannemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

Artikel 8 Hulpmiddelen 
a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen bij specifieke deep cleaning opdrachten bij de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
b. In het hierboven onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde schoonmaak middelen (evt. op aanwijzing van opdrachtnemer) water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen.

Artikel 9 Prijs 
a. De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen werkzaamheden, frequentie, en specifieke schoonmaak wensen van het object.
b. Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de aannemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 5 geschieden.
c. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de aannemer, ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractsprijs plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het Ministerie van Economische Zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een prijzenbeschikking als hierboven bedoeld, kan de aannemer overgaan tot het doorvoeren van een wijziging van de contractsprijs, indien de ontwikkeling van de kosten daartoe aanleiding geeft.

Artikel 10 Betaling 
a. Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
b. Indien de betaling later dan 30 dagen na factuurdatum geschiedt zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
c. De aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
d. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 100,00
e. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op de aannemer te verrekenen.
f. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeldt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid 
a. De schade veroorzaakt door schoonmaken of stuk stoten van goederen door de aannemer blijft beperkt tot de directe materiële schade. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden de kosten voor het vervangen van sloten en sleutels vergoed.
b. De aannemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid a en b de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen aannemer verzekerd is, met een minimum verzekerd bedrag van € 50.000 per aanspraak en € 100.000 per verzekeringsjaar.
c. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de aannemer niet aansprakelijk.
d. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.
e. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 3 dagen schriftelijk na het schadevoorval te melden.

Artikel 12 Schadeloosstelling 
a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de aannemer met de aannemer, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de aannemer in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de aannemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
b. Indien zonder instemming van de aannemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan met de in lid a. van dit artikel bedoelde werknemers, verbeurt de opdrachtgever aan de aannemer een boete van EUR 1500,00 per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 13 Duur van de overeenkomst en beëindiging 
a. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
b. Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij schrijven of per e-mail te geschieden.
De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 1 maand en vangt aan:- bij opzegging door aannemer: op het moment dat opzegging door opdrachtgever is ontvangen.- bij opzegging door opdrachtgever:
Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand.
c. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:
1. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 14 Contractswisseling en werkgelegenheid
a. De aannemer zal zijn personeel belonen conform de geldende CAO-bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, A.O.W. etc. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.

Artikel 15 Overmacht
a. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, – niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd dient de opdrachtgever dit een week voor de geplande werkzaamheden bij de aannemer aangegeven te hebben, in deze situatie geldt het no cure no pay principe. Het afzeggen binnen een week van de geplande werkzaamheden heeft als gevolg dat 50% van de kosten in rekening worden gebracht. Uitgezonderd zijn ziekenhuisopname en of overlijden.

Artikel 16 Geschillen                                                                                                                 a. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, tenzij in overeenstemming gekozen wordt voor een alternatieve geschilprocedure. Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat zulks het geval is. De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.

b. Behandeling van een geschil schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.

Artikel 17 Slotbepaling 
a. In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid moeten worden uitgelegd.

 

 

 

Comments are closed.